Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/2014.) i članaka 5.Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) Skupština udruge CB radio - net kluba Croaticum na sjednici održanoj 27.09.2015. u Zagrebu donosi

STATUT «CB RADIO - NET KLUBA CROATICUM»

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom udruge CB radio-net kluba Croaticum (u daljnjem tekstu: Udruga) regulira odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; o prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

Udruga je neprofitna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar neprofitnih organizacija. Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 3.

Udruga djeluje pod nazivom: CB radio-net klub Croaticum. Kratica naziva Udruge je: CBRNK Croaticum. Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: CB Radio-Net Club Croaticum, skraćeni naziv je: CBRNC Croaticum.

Članak 4.

Udruga ima svoj znak i zastavu.

Znak kluba čini okrugli amblem na kojem polukružno uz rub piše: CB radio-net klub Croaticum, Zagreb, a u sredini se nalazi simbol grada Zagreba (kule) a iznad srednje kule koncentričnim kružnicama su označeni radio valovi. Znak služi istodobno kao slovolik (logotip). Uporaba i zaštita zastave uređuju se Odlukom o sadržaju i izgledu zastave koju donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 5.

Udruga ima dva pečata, već i manji.

Veći pečat Udruge je okruglog oblika, veličine Fi 30 mm, u sredini pečata smješten je slovolik (logotip) CBRNK Croaticum-a. Manji pečat je okruglog oblika, veličine Fi 20 mm, sadržajem iz stava 1 istog članka za potrebe blagajničkog poslovanja i platnog poslovanja, te za ovjeru članskih iskaznica.

Članak 6.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

Članak 7.

Udruga se može udružiti u zajednice udruga u zemlji čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s njezinim ciljevima i djelatnostima i ako udruživanje pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja utvrđenih ovim Statutom. O udruživanju u druge zajednice, kao i o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, odlučuje Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

II. CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA TE DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Ciljevi Udruge jesu: - poticanje i promicanje tehničke kulture; - zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u radiokomunikacijskoj djelatnosti i tehničkoj kulturi te pravo na razvitak osobnosti; - razvitak i promidžba CB radioamaterizma; - razvitak i unaprjeđivanje CB opsega, CB radio službe i kulture komunikacija; - osposobljavanje u CB radiokomunikaciji što većeg broja građana, posebice djece i mladih, u svrhu tehničkog i znanstvenog opismenjivanja, odgoja i obrazovanja, te omogućivanje stvaralačkog rada odnosno izražavanja i potvrđivanja sposobnosti, znanja i vještina s primjenom u svakodnevnom životu; - populariziranje i primjena znanstvenih i tehničkih postignuća iz elektrotehnike, radijskih komunikacija i radijske tehnike; - unaprjeđivanje stručnog rada u području radijskih komunikacija i radiotehnike, a posebice CB radio konstruktorstva te gradnje i održavanja CB radijskih naprava; - njegovanje duha, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, suradnje i prijateljstva ljudi neovisno o političkoj, etničkoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazoru; - cijeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi kroz promicanje i razvoj volonterstva i društvene solidarnosti; - odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode;

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području tehničke kulture.

Članak 9.

Ciljeve iz članka 8. ovoga Statuta, Udruga ostvaruje unaprjeđenjem tehničke kulture kao dijela opće kulture, čimbenika razvitka ličnosti, obnašanjem slijedećih djelatnosti: - stvaranje uvjeta slobodnog udruživanja i bavljenja građana CB komunikacijama iz kreativnih i rekreativnih pobuda; - održavanje edukativnih radionica, tečajeva i seminara za građanstvo, posebno za djecu i mlade; - sudjelovanje u programu javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi; - školovanje i osposobljavanje članova za stjecanje znanja i vještina, izražavanje stvaralačkih sposobnosti u svrhu korištenja sveukupnog potencijala znanstvenotehničkih dostignuća, te zaštite i unaprjeđivanja životnog i radnog okoliša;
-poticanje i usklađivanje aktivnosti članova u elektrotehnici, telekomunikacijama i njihovoj primjeni u CB opsegu radi učinkovitijeg zadovoljavanja potreba u tehničkoj kulturi;
-izvođenje izvanškolskih i izvannastavnih programa radiotehnike za mlade, osobito darovite i hendikepirane, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja slobodnog vremena, razvoj vlastitih sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru tehničkih zanimanja;
-popularizacija znanstvenih i tehničkih dostignuća u svrhu boljeg razumijevanja, širenja i primjene tih postignuća, te poticanja što više ljudi za bavljenje tehničkim sadržajima;
-promidžba CB-a u javnim medijima i organiziranjem strukovnih seminara;
-organizacija CB natjecanja i manifestacijama te nastup na priredbama drugih organizatora;
-izdavačka djelatnost;
-organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola i seminara;
-sudjelovanje u humanitarnim akcijama i pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i drugim nesrećama - suradnja sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima; - sudjelovanje u donošenju zakona i propisa za rad CB radio postaja i operatera;
-poticanje i pomaganje osnivanja CB radio klubova u Republici Hrvatskoj;

Članak 10.

Udruga može radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih ciljeva, koji se ostvaruju kroz provedbu programa od interesa za opće dobro, neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima. Udruga može provoditi sljedeće gospodarske djelatnosti:
-organiziranje radionica, škola, seminara; - iznajmljivanje vlastitih prostora i opreme;
-izdavanje obrazovnih tiskanih ili elektroničkih publikacija iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u području tehničke kulture, popularizacija tehničke kulture i slično;
-promidžbena djelatnost. Ako u ostvarivanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za provedbu i unaprjeđenje djelatnosti Udruge u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom. Udruga može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom, osnovati pravnu osobu za provedbu gospodarskih djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.

III. JAVNOST RADA

Članak 11.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se: - pravodobnim i istinitim izvještavanjem članstva i nadležnih tijela o radu Udruge i o značajnim događanjima, - objavom na internetskim stranicama Udruge, -izdavanjem publikacija Udruge,
-javnim priopćavanjem ili na drugi prikladan način.

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

1. Članstvo u Udruzi

Članak 12.

Članovi Udruge su fizičke osobe i pravne osobe. Svaki državljanin Republike Hrvatske može pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, postati član Udruge ako prihvati Statut, Planove i programe rada Udruge. Strani državljanin ili osoba bez državljanstva može postati članom Udruge u skladu s uvjetima koji su propisani Zakonom Republike Hrvatske. Članovi Udruge mogu biti i maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, pod uvjetima utvrđenim Zakonom o udrugama. Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu/nazivu člana, datumu rođenja, OIB-u ,datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Udruzi, adresu stanovanja odnosno sjedišta, telefonske i elektroničke kontakte. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, podupiruće i počasno.

Redovni članovi Udruge mogu biti poslovno sposobne fizičke i pravne osobe, koje prihvate Statut i opće akte Udruge, te ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Statutom i zakonom. Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi pisani zahtjev (pristupnicu) predsjedniku Udruge. Za osobe mlađe od 14 godina pristupnicu potpisuje jedan od roditelja ili skrbnik. Za maloljetne osobe s navršenih 14 godina pristupnicu supotpisuje jedan od roditelja ili skrbnik.

Članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice i upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Maloljetne osobe s navršenih 14 godina života mogu odlučivati na skupštini uz pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika. Podupirućim članom može postati svaka fizička osoba i pravna osoba koja svojim aktivnim sudjelovanjem u radu Udruge doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruge. Podupirući članovi sudjeluju u radu Udruge, ali su bez prava glasa.

Počasnim članom može postati svaka fizička osoba i pravna osoba koja je bitno doprinijela ostvarivanju ciljeva Udruge. Počasni članovi sudjeluju u radu Udruge, ali su bez prava glasa.

Odluku o prijemu u svaki oblik članstva, kao i o prestanku članstva daje Upravni odbor. Odluka Upravnog odbora je konačna.

2. Uvjeti za prijam u članstvo

Članak 14.

Osoba koja želi postati članom Udruge uz potpisanu (supotpisanu) pristupnicu prilaže: - dokaz o državljanstvu (za strance) - fotografiju 3x3,5

3. Prava, obveze i odgovornosti članova

Članak 15.

Član Udruge stječe i preuzima članska prava i obveze utvrđene ovim Statutom danom prijama u članstvo Udruge.

Udruga članu izdaje pisani dokument odluke o prijamu u članstvo i upisuje ga u Popis članova.

Ako novoprimljeni član ne uplati članarinu po dospijeću odluke o prijemu u članstvo, gubi pravo glasovanje na Skupštini. Visinu članarine određuje Upravni odbor Udruge. Članovi mlađi od 18 godina, umirovljenici, članovi uže obitelji članova Udruge, invalidi preko 80% invaliditeta, plaćaju 50% iznosa godišnje članarine.

Svi invalidi domovinskog rata, bez obzira na stupanj invalidnosti, plaćaju 50% iznosa godišnje članarine.

Članak 16.

Prava, obveze i odgovornosti svih članova Udruge su: - isticanje pripadnosti Udruzi; - pridonošenje ostvarivanju ciljeva Udruge, poglavito razvoju i promicanju područja tehničke kulture u kojem djeluju; - redovito podmirivanje članarine; - čuvanje, podizanje i zaštita ugleda i interesa Udruge

4. Stegovna odgovornost članova

Članak 17.

Član Udruge podliježe stegovnoj odgovornosti kada ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je Udruga osnovana, kada teže povrijedi ovaj Statut i djeluje protivno programu rada Udruge, aktima i odlukama Skupštine i drugih tijela Udruge, kada svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge te kada ne ispuni svoje obveze u snošenju troškova zajedničkog djelovanja, uporabe imovine i usluga Udruge.

Članak 18.

Stegovne mjere koje se primjenjuju na člana Udruge su:
1. opomena,
2. suspenzija prava sudjelovanja u radu Udruge,
3. isključenje iz članstva Udruge. Izricanju stegovnih mjera mora prethoditi upućivanje pisanog upozorenja članu od strane Upravnog odbora.

Članak 19.

Opomena je najblaža stegovna mjera, koja se izriče ako član:
1. teže povrijedi Statut i odredbe općih akata Udruge;
2. svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge;
3. ne provodi odluke Skupštine i zaključke tijela Udruge ili djeluje protivno njima;
4. ne ispunjava preuzete i/ili ugovorene financijske i druge obveze;
5. nakon upozorenja ne uskladi svoje ponašanje s aktima i odlukama Udruge.

Odluka o izricanju opomene obvezno sadrži:
1. popis nedostataka u radu člana s razlozima zbog kojih je opomena izrečena;
2. utvrđenu odgovornost i što član treba poduzeti;
3. rok u kojem član ima poduzeti korake iz točke 2. i o tome izvijestiti Upravni odbor. Opomenu izriče Upravni odbor Udruge.

Članak 20.

Upravni odbor donosi odluku o suspenziji prava sudjelovanja u radu Udruge članu koji nakon izricanja opomene iz razloga propisanih člankom 18. ovoga Statuta ne ukloni nedostatke i ne prekine ponašanje zbog kojega je opomenut i ugrozi ostvarivanje programa Udruge.

Suspenzija prava sudjelovanja u radu Udruge traje dok član na ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja izrečena.

Suspenzija podrazumijeva uskratu prava sudjelovanja u odlučivanju tijela Udruge i predstavljanja Udruge, te u programima i manifestacijama koje priprema i izvodi Udruga ili drugi priređivači za koje Udruga odabire sudionike.

Članak 21.

Isključenje iz članstva najteža je i krajnja stegovna mjera koja se članu može izreći zbog:
1. trajnijeg djelovanja protivno odredbama Statuta, drugih akata i programa Udruge;
2. nanošenja teške štete interesima i ugledu Udruge;
3. nanošenja materijalne štete Udruzi i njegovim članovima;
4. ako nije uklonio nedostatke zbog kojih je suspendiran.

Odluku o isključenju iz članstva donosi Upravni odbor. Prijedlog za isključenje je utvrđen kada predlagatelj (bilo koji član Skupštine) pruži iscrpno obrazloženje i nepobitne dokaze da su nastupili uvjeti iz prethodnog stavka te ako se za nj izjasne dvije trećine ukupnoga broja članova Upravnog odbora.

Član kojem je izrečena mjera isključenja ima pravo žalbe Skupštini Udruge. Žalba se podnosi u pisanom obliku u roku od 15 dana po primitku odluke, a Skupština se o njoj mora očitovati u prvom redovitom ili u izvanrednom zasjedanju, ali najkasnije tri mjeseca od zaprimanja žalbe.

Skupština odluku donosi tajnim glasovanjem dvotrećinskom većinom ukupnoga broja članova. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Članak 22.

Osim isključenjem, članstvo u Udruzi prestaje:
1. prestankom djelovanja Udruge,
2. svojevoljnim istupom,
3. brisanjem.

Do prestanka članstva svojevoljnim istupom dolazi temeljem pisane izjave člana. Brisanjem članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine do 30. studenog tekuće godine i uslijed smrti.

UNUTARNJE USTROJSTVO UDRUGE

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

1. Zajedničke odredbe

Članak 23.

Udrugom upravljaju redoviti članovi, i to: neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini, posredno preko izabranih članova u druga tijela Udruge, iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima Udruge i na druge načine utvrđene ovim Statutom

Članak 24.

Tijela Udruge su:
1. Skupština,
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor

Mandat tijela Udruge traje četiri godine i počinje od dana konstituiranja tih tijela.

2. Skupština Udruge

Članak 25.

Skupština je najviše upravno tijelo Udruge, a tvore ju redoviti članovi Udruge.

Članak 26.

Skupština Udruge:
a) donosi:
- Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
- program rada Udruge i djelovanja tijela Skupštine Udruge,
- odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge
- druge opće akte utvrđene ovim Statutom, odnosno zakonom;
b) usvaja:
- plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
- godišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
c) odlučuje o:
- udruživanju Udruge u druge zajednice udruga i organizacije,
- stegovnoj mjeri isključenja iz članstva u drugom stupnju;
- prestanku postojanja i rada Udruge;
d) bira i odrješuje:
- predsjednika Udruge,
- dopredsjednika Udruge
- Upravni odbor Udruge,
- Nadzorni odbor
e) proglašava:
- počasnog predsjednika Udruge,
- počasne i podupiruće članove Udruge.

Skupština raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima iz svog djelokruga određenim zakonom i Statutom.

Članak 27.

Zasjedanje Skupštine može biti izborno, redovno i izvanredno.

Izborno zasjedanje Skupštine održava se svake četvrte godine.

Redovno zasjedanje Skupštine održava se najmanje jedanput u godini. Redovno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Udruge, u pravilu povodom usvajanja plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i usvajanja izvještaja o radu i financijskom poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu. Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Udruge u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Udrugu. Izvanredno zasjedanje saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na pisanih zahtjev najmanje jedne trećine redovnih članova Udruge. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red zasjedanja. Ako predsjednik Udruge ne sazove zasjedanje Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će ga predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja zasjedanja.

Članak 28.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili tri člana Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 29.

Poziv za zasjedanje Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, vrijeme i mjesto održavanja sjednice. Poziv i materijali za zasjedanje dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam (8) dana prije održavanja zasjedanja. Kada Skupština odlučuje o pitanjima koja iziskuju prethodno izjašnjavanje članova Udruge ili se održava izborno zasjedanje Skupštine, materijali za zasjedanje dostavljaju se najmanje četrnaest (14) dana prije održavanja zasjedanja.

Članak 30.

Zasjedanje Skupštine vodi tročlano radno predsjedništvo, koje na početku zasjedanja javnim glasovanjem biraju nazočni članovi Skupštine.
Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja redovnih članova Udruge plus jedan član. Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka Skupštine prisutno manje od polovine ukupnog broja redovnih članova Udruge plus jedan član, Skupština nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna trećina redovnih članova Udruge. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine. Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno. O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Udruge.

Članak 31.

Sjednice Skupštine mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Udrugu ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina redovnih članova Udruge o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni putem elektroničkih medija. Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Skupštine na isti način kao i kad Skupština zasjeda na tradicionalni način.

3. Upravni odbor Udruge

Članak 32.

Upravni odbor ima 5 članova, koje iz svog sastava bira Skupština Udruge na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge članovi su Upravnog odbora po položaju.

Članak 33.

Upravni odbor:
a) utvrđuje prijedlog:
- programa rada Udruge i ostalih dokumenata koje donosi Skupština,
- financijskog plana, programa rada, godišnjeg financijskog i opisnog izvještaja,
- počasnog predsjednika, redovnih, podupirućih i počasnih članova Udruge;
b) donosi:
- odluku o adresi sjedišta Udruge,
- odluku o prijemu u članstvo i isključenju iz članstva Udruge
- odluku o visini članarine,
- odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje nadležnosti,
- ostale opće akte na osnovi ovog Statuta koji nisu u nadležnosti Skupštine;
c) odlučuje o:
- dodjeli javnih priznanja i nagrada Udruge;
- sudjelovanju svojih članova i korisnika na natjecanjima i manifestacijama;
d) osigurava:
- pripremu materijala za Skupštinu;
e) bira i odrješuje:
- na prijedlog predsjednika Udruge i/ili tajnika Udruge, članove stručnih radnih tijela Udruge čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti,
- na prijedlog predsjednika Udruge i/ili tajnika Udruge, predstavnike Udruge u tijelima zajednica, ustanova i organizacija čijom je Udruge članicom i u drugim savjetodavnim tijelima;
f) obavlja i druge zadaće utvrđene Statutom.

Članak 34.

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama. Upravni odbor zasjeda prema potrebi, najmanje četiri puta godišnje.

Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja članova plus jedan član. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova. Pisane suglasnosti članova Upravnog odbora koji nisu prisutni su pravovaljane.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik, koji supotpisuju predsjednik i tajnik Udruge. Zaključci sjednica šalju se svim članovima Upravnog odbora.

Članak 35.

Sjednice Upravnog odbora mogu se sazvati u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Udrugu. Sjednice Upravnog odbora mogu se, kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati tako da se natpolovična većina članova Upravnog odbora o predloženim točkama dnevnog reda izjasni putem elektroničkih medija. Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Upravnog odbora na isti način kao i kad Upravni odbor zasjeda na tradicionalni način.

Članak 36.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Udruge. Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik Udruge. Predsjednik Udruge dužan je sjednicu Upravnog odbora sazvati i kada to zatraži:
- jedna trećina članova Upravnog odbora Udruge,
- tajnik Udruge,
- Upravni odbor ili Skupština zajednice tehničke kulture ili nacionalnog saveza tehničke kulture u koji je Udruga učlanjena.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Upravnog odbora s istim ovlastima saziva, predsjedava i rukovodi dopredsjednik ili u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti tajnik.

Članak 37.

Članovi Upravnog odbora zajednički odgovaraju za rad Upravnog odbora Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Upravnog odbora, u granicama povjerenih ovlasti i dužnosti, Skupštini i Upravnom odboru.

Upravni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

Skupština može opozvati predsjednika i članove Upravnog odbora i prije isteka mandata ako:
- su prekršili zakon;
- postupaju suprotno odlukama Skupštine;
- ne ispunjavaju obveze utvrđene ovim Statutom ili ako su povrijedili ovaj Statut;
- izgube poslovnu sposobnost;
- podnesu ostavku.

Prijedlog za opoziv člana Upravnog odbora može podnijeti predsjednik Udruge, tajnik ili najmanje 3 člana Skupštine.

Članu Upravnog odbora koji izgubi svojstvo člana Skupštine Udruge prestaje i dužnost člana Upravnog odbora.

Ako broj članova Upravnog odbora padne ispod određenog broja članova, odnosno ispod 3 člana, umjesto člana Upravnog odbora koji je podnio ostavku ili koji je opozvan, Skupština bira novog člana Upravnog odbora. Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje do isteka tekućeg mandata Upravnog odbora.

VI. NADZOR NAD RADOM UDRUGE

Članak 38.

Nadzor rada, odnosno poslovanja Udruge radi Nadzorni odbor.

Članak 39.

Nadzorni odbor tvore tri člana, koje bira Skupština. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora između sebe. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora, tajnik ili predsjednik Udruge. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Upravnog odbora.

Članak 40.

Nadzorni odbor:
- prati i nadzire provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Udruge;
- nadzire izvršavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza;
- nadzire i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Članak 41.

O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor u pisanom obliku izvještava tajnika, predsjednika, Upravni odbor i Skupštinu. Tijelo kojemu je izvještaj upućen dužno ga je razmotriti, zauzeti svoj stav i u okviru svojih ovlasti poduzeti mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, odnosno predložiti poduzimanje takvih mjera. O svom djelovanju i rezultatima Nadzorni odbor izvještava Skupštinu prema potrebi, a najmanje jedanput u godini. Tijela Udruge dužna su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke te omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.

VII. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

1. Zajedničke odredbe

Članak 42.

Udruga ima predsjednika, dopredsjednika i tajnika.

Članak 43.

Predsjednik i tajnik Udruge ključne su pojedinačne dužnosti s posebnim ovlastima i odgovornostima za djelovanje i postizanje ciljeva Udruge.

2. Predsjednik Udruge

Članak 44.

Predsjednik Udruge dragovoljna je dužnost na koju može biti izabran redoviti član Udruge. Mandat predsjednika Udruge traje četiri godine i može biti ponovno biran. Predsjednik Udruge po svojoj je dužnosti ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 45.

Za predsjednika Udruge može biti birana osoba koju predloži Upravni odbor dotadašnjeg saziva Skupštine ili najmanje 3 člana Skupštine, a izabran je kandidat kojeg podrži više od polovine ukupnog broja prisutnih redovnih članova Skupštine. Ako je za predsjednika istaknut jedan kandidat i u prvom krugu glasovanja ne dobije potrebnu većinu glasova, na izbornu se listu stavlja novi kandidat ili kandidati.

Članak 46.

Ako je za predsjednika istaknuto više kandidata od kojih u prvom krugu glasovanja ni jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, u drugom krugu glasovanja na izbornu se listu stavljaju ona dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova.

Ako u drugom krugu glasovanja ni jedan od dva kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, prelazi se na treći, završni krug glasovanja u kojem je za predsjednika izabran kandidat koji dobije većinu glasova nazočnih redovnih članova Skupštine.

Predsjednika Udruge Skupština bira javnim glasovanjem, jedino u slučaju ako donese odluku da glasovanje bude tajno.

Članak 47.

Predsjednik Udruge odgovoran je za svoj rad Skupštini Udruge. Predsjedniku Udruge može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje je izabran pod uvjetima i na način koji je ovim Statutom predviđen za članove Upravnog odbora.

Članak 48.

Predsjednik Udruge:
- predstavlja i zastupa Udrugu;
- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;
- potpisuje akte koje donose Skupština i Upravni odbor;
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora;
- surađuje s nadležnim javnim tijelima, ustanovama i poslovnim subjektima u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa te razvoja i promocije tehničke kulture;
- ostvaruje neposredne kontakte sa zajednicama, nacionalnim savezima i udrugama tehničke kulture, kao i čimbenicima o kojima ovisi razvoj i unapređivanje tehničke kulture i drugima;
- izvještava o svom radu Upravni odbor i Skupštinu;
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, poslovnicima Skupštine i Upravnog odbora i koje mu povjeri Skupština.

Predsjednik je odgovoran da rad Udruge bude u skladu s ovim Statutom i relevantnim zakonima i propisima.

3. Dopredsjednik Udruge

Članak 49.

Predsjednika Udruge u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje s punim ovlastima dopredsjednik, ili u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti tajnik. Izbor dopredsjednika isti je kao i za predsjednika

4. Tajnik Udruge

Članak 50.

Tajnik Udruge dužnost obnaša dragovoljno, a po svom je položaju član Upravnog odbora Udruge. Tajnika bira Upravni odbor na mandat od četiri godine. Uvjete za izbor tajnika utvrđuje Upravni odbor.

Članak 51.

Tajnik Udruge:
- predstavlja i zastupa Udrugu;
- planira cjelokupnu djelatnost Udruge u skladu sa Statutom Udruge, Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim relevantnim propisima;
- skrbi za zakonitost rada i za ispunjavanje zakonom propisanih, ugovorom i na drugi način preuzetih obveza Udruge;
- odgovoran je za pripremu prijedloga programa rada, financijskog plana i svih izvještaja Udruge;
- vodi posebnu skrb o imovini Udruge i nalogodavac je za financijsko i materijalno poslovanje Udruge na temelju usvojenog financijskog plana;
- odgovoran je za poslovnu dokumentaciju, ugovore, sporazume i naloge u svezi ostvarivanja programa i financijskog plana Udruge;
- poduzima mjere za ostvarenje plana i programa;
- usklađuje rad radnih tijela Udruge, Skupštine i Upravnog odbora;
- surađuje s javnim tijelima, ustanovama i poslovnim subjektima u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa te razvoja i promocije tehničke kulture;
- ostvaruje neposredne kontakte sa zajednicama i udrugama tehničke kulture, kao i čimbenicima o kojima ovisi razvoj i unapređivanje tehničke kulture, uključujući s jedinicama lokalne (regionalne) samouprave i drugima;
- prati zakonske i druge propise značajne za djelatnost tehničke kulture te pravno i financijsko okruženje u kojem djeluju neprofitne organizacije;
- skrbi o obavještavanju i obavještava javnost i članove o radu i djelovanju Udruge;
- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Udruge, zakonom te općim aktima Skupštine i Upravnog odbora;
- vodi Popis članova.

Članak 52.

Kada tajnik utvrdi da se planira donijeti ili je donesen akt ili odluka u suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom, drugim općim aktima ili je odluka štetna za Udrugu, upozorit će tijelo Udruge koje takav akt donosi. Ako tijelo i nakon upozorenja ostane pri svom aktu, tajnik je dužan o tome izvijestiti Upravni odbor Udruge i nadležna tijela.

Članak 53.

Tajnik za svoj rad i djelovanje odgovara Upravnom odboru i Skupštini Udruge. O svom radu i radu Udruge u cjelini tajnik izvještava Upravni odbor na njegov zahtjev, a najmanje jedanput u godini. U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Upravni odbor ili u dogovoru s predsjednikom Udruge.

VIII. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 54.

Stručne i administrativne poslove za Udrugu obnaša tajnik Udruge.

Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u Udruzi, Upravni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje osigurati ugovorom o djelu ili o autorskom radu.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovaraju predsjednik ili tajnik Udruge u skladu s financijskim planom.

IX. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 55.

Poticaj za donošenje, odnosno izmjenu i dopunu Statuta i drugih općih akata Udruge mogu dati 3 redovna člana Udruge, Skupština, Upravni odbor, tajnik ili predsjednik Udruge. Postupku izrade nacrta općeg akta sukladno poticaju iz stavka 1. ovog članka obvezno se pristupa kada izradu potakne odnosno podupre najmanje trećina članova Skupštine ili Upravni odbor Udruge.

Članak 56.

Izradu nacrta Statuta i drugog općeg akta koje donosi Skupština ustrojava i za nju je odgovoran Upravni odbor Udruge.

Članak 57.

Statut i druge opće akte donosi Skupština Udruge većinom glasova ukupnog broja prisutnih redovnih članova. Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Članak 58.

Pravo tumačenja ovoga Statuta ima Skupština Udruge, a tekstove tumačenja priprema Upravni odbor. Pravo tumačenja drugih općih akata ima Upravni odbor Udruge.

Članak 59.

Statut i drugi opći akti koje je donijela Skupština dostavljaju se nadležnom organu uprave te se objavljuju na internetskoj stranci, oglasnoj ploči Udruge ili na drugi prikladan način.

X. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 60.

Udruga može svojim članovima, organizacijama i pojedincima dodjeljivati nagrade i priznanja za zasluge, dostignuća i prinos razvoju Udruge.

Vrste priznanja, kriterije i način dodjele priznanja utvrđuje Upravni odbor svojim aktom.

XI. IMOVINA UDRUGE, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 61.

Za provođenje svojih programa Udruga osigurava sredstva iz imovine Udruge. Imovinu Udruge čine: - novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina;

- novčana sredstva koja je Udruga stekla obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaraju ciljevi;
- novčana sredstva koja je Udruga stekla obavljanjem gospodarskih djelatnosti u skladu sa člankom 9. Statuta;
- dobrovoljni prilozi, darovi i donacije iz proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave, ostalih proračuna, fondova i transfera te iz drugih dopuštenih izvora;
- nekretnine i pokretne stvari;
- druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 62.

Prihodi i rashodi Udruge utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština Udruge. Ukupna sredstva (prihodi) raspodjeljuju se financijskim planom sukladno programu rada Udruge. Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Financijsko-materijalno poslovanje Udruge obavlja se sukladno zakonu i aktima Skupštine, Upravnog odbora i tajnika Udruge. Nalogodavac za izvršenje financijskog plana je tajnik Udruge

Članak 63.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Upravni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 64.

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

XII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 65.

Udruga može prestati postojati iz razloga utvrđenih Zakonom ili odlukom Skupštine o prestanku Udruge. U slučaju prestanka Udruge temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Skupštine Udruge.

Prestankom postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu. Udruga nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XIII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 66.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga. Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstva Udruge u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

XIV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 67.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.

XV. DAN UDRUGE

Članak 68.

Dan osnivanja Udruge (pod prijašnjim nazivom Udruženje CB radio operatera Croatikum) je 08. siječanj 1994. godine i taj dan će se obilježavati kao dan Udruge.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut CB radio - net kluba Croaticum, koji je donijela Skupština Udruge 30. 05. 2009. godine.

Članak 70.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na Skupštini Udruge.U Zagrebu, 27.09. 2015. godine


Predsjednik CB radio - net kluba Croaticum


_________________________